Mezi základní úkoly pracovníků archivu patří i práce z dějin univerzity, jednotlivých vědních oborů v ní zastoupených a významných osobností v nich profilovaných.

Výsledky jejich práce jsou publikovány jak v samostatných publikacích, tak i formou příspěvků v odborném tisku (sborníky konferencí a seminářů).

Přehled publikací

 • MIKOVCOVÁ, Alena: Příspěvek k historicko-správnímu vývoji Vysoké školy zemědělské v Brně v období meziválečném, Časopis matice moravské, 2, Brno, 1994, s. 346-361.
 • MIKOVCOVÁ, Alena: K vývoji Vysoké školy zemědělské v Brně v době okupace, Sborník z konference "České a slovenské zemědělství v letech 2. světové války", Studie Slováckého muzea 1/1996, Uherské Hradiště, 1996, s. 153-158. ISBN 80-901913-5-5-60.
 • MIKOVCOVÁ, Alena: Brněnská Vysoká škola zemědělská jako fungující organismus za okupace, Sborník z mezinárodní konference "Věda v českých zemích za druhé světové války", Práce z dějin Akademie věd, seria C 3, Praha, 1998, s. 53-68. ISBN 80-92464-9.
 • MIKOVCOVÁ, Alena: Přínos Vysoké školy zemědělské v Brně k poválečné obnově zemědělství a lesnictví v letech 1945-1948, Sborník z konference "Zemědělství na rozcestí", Studie Slováckého muzea 3/1998, Uherské Hradiště, 1998, s. 192-204. ISBN 80-86185-03.
 • MIKOVCOVÁ, Alena: Dvouletý plán zemědělského a lesnického výzkumnictví a vysoké školy (1947-1948), Sborník z konference "Věda v Československu 1945-1953", Praha, 1999, s. 459-476. ISBN 80-7184-959-6.
 • MIKOVCOVÁ, Alena: Spolkový život agrárních akademiků v době meziválečné, Sborník z konference "Politická a stavovská zemědělská hnutí ve 20. století", Studie slováckého muzea 5/2000, s. 265-275. ISBN 80-86185-11-7.
 • MIKOVCOVÁ, Alena: Poznámky k problémům vědeckovýzkumné činnosti na vysokých školách zemědělských ve vztahu k ČSAZV a ČSAV (1953-1963), Sborník z konference "Věda v Československu v letech 1953-1963", Práce z dějin vědy sv. 1, Praha 2000, s. 73-87. ISBN 80-86404-00-5.
 • MIKOVCOVÁ, Alena: Budování vědeckovýzkumné základny na vysokých školách zemědělských v 2. polovině 60. let, Sborník z konference "Česká věda a Pražské jaro (1963-1970)", Práce z dějin vědy, svazek 2, Praha 2001, s. 43-73. ISBN 80-246-0374-8.
 • MIKOVCOVÁ, Alena: Anatomie a fyziologie hospodářských zvířat a zvěrolékařství na Vysoké škole zemědělské v Brně v letech 1919-1952, Abstrakta, 5. Mezinárodní sympozium k dějinám medicíny, farmacie a veterinární medicíny, Hradec Králové, 2001, s. 70. ISBN 80-85109-34-4.
 • MIKOVCOVÁ, Alena: Zemědělské družstevnictví a Vysoká škola zemědělská v Brně (1919-1949), Sborník z konference "Osudy zemědělského družstevnictví ve 20. století", Studie slováckého muzea 7/2002, s. 177-188. ISBN 80-8615-18-4.
 • MIKOVCOVÁ, Alena: Česko-polské styky v zemědělských vědách v době meziválečné, Seminář k česko-polským vědeckým stykům v 19. a 20. století, Práce z dějin vědy, sv. 6, Praha 2003, s. 377-409, ISBN 80-7285-025-3.
 • MIKOVCOVÁ, Alena: Vysoká škola zemědělská v Brně v kontextu brněnského vysokého školství na začátku normalizace, Sborník z konference "Věda v Československu v období normalizace (1970-1975)", Práce z dějin vědy, sv. 4, Praha 2002, s. 109-134. ISBN 80-7285-020-5,160;
 • MIKOVCOVÁ, Alena: Zemědělské vysoké školství v letech 1867-1918, Sborník z mezinárodní konference "Místo národních jazyků ve výchově, školství a vědě v habsburské monarchii 1867-1918", Position of National Languages in Education System and Science of the Habsburg monarchy 1867-1918, Práce z dějin vědy, sv. 11,Praha 2003, s. 674-685, ISBN 80-7285-027-X.
 • MIKOVCOVÁ, Alena: Fyziologie domácích zvířat na Vysoké školy zemědělské v Brně letech 1919-1939, Abstrakta, Mezinárodní sympózium k dejinám vedy, medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny, Zborník prác, CD, Bratislava, 2003, 4s, ISBN 80-223-1848-5.
 • MIKOVCOVÁ, Alena: Phenomenon Woman at the Faculties of Forestry in Czech Countries in the 20th Century, Women Scholars and Institutions, Conference Programme and Abstracts, Prague, 2003, p. 11; Proceedings of the Women Scholars and Institutions International Conference, Práce z dějin vědy, sv. 13 A, Prague 2004, p. 509-523, ISBN 80-7285-041-5.
 • MIKOVCOVÁ, Alena: Russische und ukrainische Wissenschaftler an der Hochschule für Landwirtschaft in Brünn, Wissenschaft im Exil Die Tschechoslovakei als Kreuzweg 1918-1989, Práce z dějin vědy Studie in the History of Sciences and Humanities, Band 17, pp. 180-220, Praha 2004, ISBN 80-86103-81-1.
 • MIKOVCOVÁ, Alena: Podíl Vysoké školy zemědělské v Brně na rozvoji zemědělského pokroku v meziválečném Československu, Zemědělské školství, výzkum a osvěta jako předpoklad hospodářského a sociálního rozvoje venkova v 19. a 20. století, Studie Slováckého muzea, 9/2004, s. 97-109, ISBN 80-86185-38-9.
 • MIKOVCOVÁ, Alena: Výuka vinařství na Vysoké škole zemědělské v Brně a zemské ústavy, Sborník z odborné konference "Historie vinařství na Moravě", Brno 2005, s. 183-196, ISBN 80-86931-08-0.
 • MIKOVCOVÁ, Alena: Osobnosti Vysoké školy zemědělské v Brně a mičurinská agrobiologie (50. léta 20. století), Kolokvium Velmožové vědy? Osobnosti českých přírodních věd mezi bádáním a ideologií v 50. a 60. letech 20. století, Praha 2005. V tisku.
 • MIKOVCOVÁ, Alena: Vědecká práce na brněnských vysokých školách za 2. světové války, Sborník z mezinárodní konference Věda a armáda, věda a válka 1914-2004, Masarykův ústav AV ČR, Ústav strategických studií Univerzity obrany v Brně, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 2006, s. 98-116. ISBN 80-86495-35-3.
 • MIKOVCOVÁ, Alena: Deníky versus paměti rektora Vysoké školy zemědělské v Brně prof. Rudolfa Haši (1939-1945), Paměti a vzpomínky jako historický pramen, Práce z dějin techniky a přírodních věd, sv. 10, Praha: Národní technické muzeum, 2006, s. 251-265. ISBN 80-7037-152-8.
 • Historie Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v datech a obrazech, Brno 2004, 165 s. ISBN 80-7326-057-3.
 • MIKOVCOVÁ, Alena: Zmizelé elity: Vědci a intelektuálové z českých zemí jako oběti nacistického režimu (1939-1945). Projekt č. 42004 - Grant České rady pro oběti nacismu (pro Ústav soudobých dějin AV ČR). Medailony o životě a díle: prof. Augusta Bayera, doc. Dr. Ing. Karla Neorala, Ing. Blahoslava Čermáka Dr.h.c., doc. Františka Wenzla, dr.h.c.,Ing. arch. Jindřicha Bluma , 2008-2009.
 • MIKOVCOVÁ, Alena: Kapitoly poválečných dějin Vysoké školy zemědělské v Brně, in: Východočeské listy historické 27/2010, Hradec Králové, Univerzita Hradec Králové 2010, s. 64-84, ISBN 978-80-7405-104-3.
 • MIKOVCOVÁ, Alena, ŠIMEČEK, Bohumil: Restaurování památníků Lesnického Slavína z fondu Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, XIV. seminář restaurátorů a historiků Brno 2009, Praha 2012, Národní archiv, s. 36-42, ISBN 978-80-7469-007-5.
 • MIKOVCOVÁ, Alena: Historie Mendelovy univerzity v Brně v datech a obrazech 1919-2014, Mendelova univerzita v Brně, 2014, ISBN 978-80-7509-6, 198s.
 • MIKOVCOVÁ, Alena: Letopisy MENDELU, dostupné z http://mendelu.cz/25084-
 • MIKOVCOVÁ, Alena: Archivy a archiválie vysokých škol zemědělských, in: Sborník z 16. Konference archivářů České republiky Archivy, člověk a krajina, Poděbrady, 7. - 9. dubna 2015, Praha, 2016, s. 58-71, ISBN 978-80-88223-00-9.