Kontrola výkonu spisové služby na MENDELU probíhá ve spolupráci Univerzitního archivu a interního auditora a zaměřuje se na ukládání listiných dokumentů na jednotllivých pracovištích na univerzitě. 

Předmětem kontroly je především ověřit, zda:

 • jsou na pracovišti (útvaru, součásti) k dispozici dokumenty, které tam mají být uloženy podle záznamu

v systému elektronické spisové služby

 • jsou vyřízené dokumenty a uzavřené spisy pravidelně ukládány do spisovny anebo příruční registratury

do zabezpečené místnosti anebo uzamykatelné skříně (jak stanoví SR 5/20, článek 20, bod 1 a vyhláška
259/2012, §19, bod 1) a zda jsou dokumenty odpovídajícím způsobem chráněny;

 • spisy nejsou tvořeny kopiemi. Ty jsou přípustné, jen pokud tvoří důležitou součást spisu a nelze opatřit originál (SR 5/20, článek

20, bod 4);

 • šanony obsahují příslušné popisky, zejm. spisové a skartační znaky, roky vzniku dokumentů, rok zařazení

pro výběr archiválií ve skartačním řízení (SR 5/20, článek 20, bod 5; vyhláška 259/2012, §19, bod 2);

 • jsou na pracovištích vedeny evidenční knihy nebo předávací protokoly nahrazující evidenční knihu (SR 5/20, článek 20, bod 6 a 7; vyhláška 259/2012, §19, bod 3);
 • jsou dokumenty pravidelně předkládány k výběru archiválií ve skartačním řízení (SR 5/20, článek 20, bod 9; vyhláška 259/2012, §20).

 

Nejčastěji zjíštěné nedostatky: 

 • nevyhotovení stejnopisu u odesílaných dokumentů
 • chybějící razítka + podpisy na dokumentech
 • dokumenty se nenacházejí na pracovišti, kde by podle záznamu v ESSL měly být 
 • nepopisování šanonů/složek/spisů skartačními a spisovými znaky a dalšími náležitostmi
 • nevedení evidenčních knih
 • neprovádění pravidelného skartačního řízení 

 

Přehled základních pravidel pro ukládání dokumentů a nejčastější chyby jsou přehledně uvedeny v následujícím dokumentu: ZÁKLÁDNÍ PRAVIDLA PRO UKLÁDÁNÍ DOKUMENTŮ