Výběr archiválií ve skartačním a mimoskartačním řízení

Z dokumentů, kterým uplynula skartační lhůta a které nejsou již potřebné pro provoz pracovišť, vybírají příslušné archivy archiválie z hlediska jejich společenské funkce, jako infomační pramen nebo jako historický pramen.

Vysoké školy jsou podle zákona o archivnictví a spisové službě povinny uchovávat dokumenty a umožnit příslušnému archivu výběr archiválií.

Na Mendelově univerzitě v Brně je pouze Univerzitní archiv oprávněn provádět výběr archiválií ve skartačním řízení i mimo skartační řízení z dokumentů všech součástí univerzity.

Proces skartačního i mimoskartační řízení a výběru archiválií je popsán ve Spisovém řádu univerzity. Řízení musí být vždy zahájeno na základě žádosti.

Bez skartačního řízení nelze žádné úřední dokumenty ničit nebo předávat do sběru!

Současně může archiv získávat archiválie do archivu akvizicí. Může je vybírat z dokumentů nabídnutých univerzitě darem a z dokumentů vlastníků, kteří o to univerzitu požádají nebo z dokumentů nalezených.

Archiv může také přijímat archiválie delimitované jinými archivy.

Závěrečné práce (bakalářské, diplomové a dizertační) uložené na ústavech se vyřazují v součinnosti s ústřední knihovnou: http://uvis.mendelu.cz/dilcim-knihovnam

Související dokumenty 

 

Dary, nálezy a úschovy archiválií

Univerzitní archiv získává nové přírůstky do svých fondů a sbírek také akvizicemi.

Objektem zájmu archivu jsou soubory dokumentů nebo jednotliviny, které se týkají Mendelovy univerzity v Brně a jejích právních předchůdců. Mohou je mít její studenti, absolventi, učitelé, vědecko-výzkumní pracovníci a další zaměstnanci.

Archiv je vděčný za archiválie, které jejich vlastníci, případně dědicové věnují univerzitě darem a nezištně tak přispějí k uchování historických památek, jež by mohly být pro budoucí generace nenávratně ztraceny.

Po vyhotovení protokolu o převzetí archiválií jsou darované archiválie zaneseny do archivních evidencí, včetně bližších okolností darování a přání vlastníka v otázce využívání archiválií.

Univerzitní archiv přijímá rovněž veškeré nalezené dokumenty týkající činnosti Mendelovy univerzity v Brně a jejich  zaměstnanců a studentů

Odborné společnosti, jejichž zaměření a činnost korespondují s obory tradovanými na Mendelově univerzitě v Brně, vysokoškolské odborové svazy i studentské organizace ukládají a mohou i nadále ukládat své archiválie do univerzitního archivu buď jako trvalé součásti archivu nebo do úschovy jako depozita.

Bližší instrukce a postup lze dojednat osobně, písemně i telefonicky (viz záložka Kontakty).

Potřebuji potvrzení o studiu nebo duplikát