Archiv byl zřízen v roce 1995 jako pracoviště s celouniverzitní působností s charakterem podnikového archivu. Toto postavení archiv ztratil zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, neboť podnikové archivy nebyly pojaty do archivní sítě ČR.

Univerzitní archiv je od roku 2012 akreditován pro výkon působnosti veřejného specializovaného archivu Mendelovy univerzity v Brně. Není samostatným pracovištěm, nýbrž je organizační součástí Oddělení spisové a archivní služby a podatelny v rámci úseku řízeného kanceláří rektora.

V současnosti spravuje 148 archivních fondů a sbírek, jejichž celkový rozsah činí 2 237, 82 bm a které představují unikátní soubory historické dokumentace od založení Vysoké školy zemědělské v Brně v roce 1919 až do současnosti Mendelovy univerzity v Brně.

Obsahuje archivní fondy všech organizačních součástí univerzity (fakult, ústavů, rektorátních, celoškolských pracovišť, účelových zařízení), spolků, společenských organizací, odborných společností. Dále pečuje o osobní fondy významných osobností univerzity a řadu sbírek. 

Strukturované údaje o těchto souborech jsou součástí databáze celostátní evidence Národního archivního dědictví Ministerstva vnitra ČR, dostupné na jeho webu.

Archivní soubory jsou rovněž využívány v internetové databázi Encyklopedie dějin města  Brna, do jehož autorského kolektivu se archiv zapojil.

Činnost Univerzitního archivu vychází z platné legislativy a je uvedena v záložce „Náplň činnosti“.

 

 

Potřebuji potvrzení o studiu nebo duplikát