Mendelova univerzita v Brně

 

Budovy VŠZ, 1929Mendelova univerzita v Brně je nejstarší samostatnou vysokou školou svého odborného zaměření v České republice. Jejímu počátku předcházely od roku 1864 snahy o vznik vysokého zemědělského učení na Moravě, které však ztroskotaly na překážkách politického, hospodářského a národnostního rázu. Teprve vznik samostatné Československé republiky v říjnu 1918 umožnil jeho založení.

Vysoká škola zemědělská v Brně (VŠZ) byla zřízena zákonem č. 460 ze dne 24. července 1919 a svůj název si podržela až do roku 1994. Pro zrod školy měla zásadní význam přeměna Zemské hospodářské akademie v Táboře na vysokou školu, její přeložení do Brna a umístění v novostavbě Zemského ústavu nevidomých v Brně-Černých Polích. VŠZ se skládala ze dvou odborů: hospodářského a lesnického. Ve školním roce 1919/1920 byla zahájena výuka jen na hospodářském odboru, zatímco oddělení lesnického inženýrství bylo umístěno na České vysoké škole technické v Praze. Lesnický odbor byl otevřen v říjnu 1920 po předchozích potížích s jeho přenesením do Brna.

Poválečná finanční krize a snahy přeložit školu na Slovensko ohrožovaly v letech 1920 - 1924 její existenci. V roce 1923 byl škole přidělen pro lesnický odbor Školní lesní statek v Adamově. O dvě léta později získala pro potřebu hospodářského odboru Školní zemědělský statek v Žabčicích. Důsledky velké hospodářské krize vedly v letech 1930-1931 k pokusům o její zrušTGM na VŠZ, 1924ení. Zásadním zlomem v životě školy se stal 17. listopad 1939, když byla, stejně jako ostatní české vysoké školy, nacistickými okupanty uzavřena a postavena pod německou komisařskou správu. Výuka se nekonala a posléze bylo otevřeno sedmnáct ústavů pro aplikovaný výzkum. V protektorátním období utrpěla škola velké materiální škody a ztráty na životech příslušníků její akademické obce. Úspěšnou poválečnou obnovu zabrzdily únorové události v roce 1948, kdy politickými prověrkami neprošlo 27,7% posluchačů.

Na základě vysokoškolského zákona byly v roce 1950 původní odbory zrušeny a vytvořeny Zemědělská fakulta a Lesnická fakulta. Pro potřeby zahradnického studia byl zřízen v roce 1951 Školní zahradnický statek v Lednici na Moravě. Budování vojenského školství v Brně a zřizování slovenských zemědělských, lesnických a veterinárních vysokých škol způsobily zásah do integrity VŠZ. Zemědělská fakulta byla rozdělena na Agronomickou fakultu a Zootechnickou fakultu. Zrušená Vysoká škola veterinární v Brně byla v roce 1952 přeměněna na Veterinární fakultu a připojena k VŠZ. Na Vysokou školu stavitelskou v Brně byla převedena Lesnická fakulta, která se však v roce 1956 vrátila do svazku VŠZ. V roce 1959 došlo k další restrukturalizaci školy. Byla zrušena Zootechnická fakulta a zootechnický obor byl začleněn do Agronomické fakulty. Potřebou kvalifikovaného řízení zemědělské výroby a zintenzivnění její mechanizace bylo v témže roce motivováno zřízení Provozně ekonomické fakulty.

Zvyšující počty studujících a prostorové potíže školy vedly v roce 1964 ke zřízení tzv. jihlavského oddělení, kde až do roku 1994 probíhČestné doktoráty VŠZ, 1936ala výuka posluchačů prvních ročníků. Pro doplňující pedagogické studium učitelů středních zemědělských a lesnických škol a učilišť byla založena katedra pedagogiky. Uvolněná šedesátá léta umožnila vznik pracovišť: pro využití radioizotopů; elektronové mikroskopie; výpočetní techniky; vědeckotechnických informací; edičního střediska, unikátních přístrojů. Vytvořením celoškolské katedry Mezinárodního biologického programu se VŠZ zapojila do prestižního projektu UNESCO. Příznivá politická atmosféra umožnila v roce 1969 vyčlenění Veterinární fakulty k obnovené Vysoké škole veterinární v Brně. Po srpnu 1968 byl život školy poznamenán normalizací, jež vedla k velkým personálním změnám a k vynucenému odchodu některých učitelů. Sedmdesátá léta byla charakterizována stavební činností, modernizačními pracemi a zaváděním didaktické techniky. Osmdesátá léta přinesla škole mezioborové studium, komplexní vědecko-technický program a komputerizaci. Bylo založeno Centrum pro rozvoj biotechnologií. Vyčleněním zahradnických oborů z Agronomické fakulty byla v roce 1985 zřízena Zahradnická fakulta v Lednici na Moravě, čímž bylo naplněno čtyřicetileté úsilí o její vznik.

Listopadové události roku 1989 způsobily zásadní změny v jejím životě. V návaznosti na přeměnHistorické rektorské žezloy zemědělsko-potravinářského a lesnicko-dřevařského odvětví byla v letech 1993-1995 provedena transformace školy a školních statků. Po dobudování oboru dřevařského inženýrství se v roce 1993 změnil název lesnické fakulty na Fakultu lesnickou a dřevařskou. V roce 1995 byla VŠZ přejmenována na Mendelovu zemědělskou a lesnickou univerzitu, čímž se přihlásila k odkazu J. G: Mendela. Od roku 1998 byl zahájen proces zavádění Evropského kreditního systému na všechny studijní programy univerzity.

V roce 2000 byly sloučeny školní zemědělské statky v jeden Školní zemědělský podnik v Žabčicích. K zajištění kontinuálního rozvoje celoživotního vzdělávání byl v roce 2003 zřízen InstituMendelova medaile,1995t celoživotního vzdělávání; od roku 2006 je vysokoškolským ústavem. Pro přípravu odborníků v oblasti hospodářství v regionálních, národních i mezinárodních souvislostech byla v roce 2008 ustavena Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií.

Od roku 2010 univerzita používá název Mendelova univerzita v Brně (MENDELU). Vznikem samostatného vysokoškolského ústavu CEITEC MENDELU v rámci Agronomické fakulty se univerzita stala v roce 2011 součástí meziuniverzitního vědeckého centra excelence Středoevropského technologického institutu. V závěru roku 2012 získala univerzita od Evropské komise prestižní certifikáty ETCS Label a Diploma Supplement Label, potvrzující, že její studijní programy a zkušební systém jsou v souladu s principy Boloňské deklarace. Ke slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců byla v roce 2013 zřízena Mateřská škola Hrášek.

 

 

Potřebuji potvrzení o studiu nebo duplikát