Letopisy MENDELU

 

K oslavám 95. výročí založení Vysoké školy zemědělské v Brně, předchůdkyně Mendelovy univerzity v Brně, bezesporu patří ohlédnutí za její historií. Při této příležitosti uveřejňujeme letopisy, jejichž knižní podobu pod názvem Historie Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně v datech a obrazech vydala univerzita v roce 2004. Publikace, zpracovaná vedoucí univerzitního archivu PhDr. Alenou Mikovcovou, nastiňuje vývoj organizace a správy univerzity a zásadní změny podstatné pro její pedagogickou činnost a vědecké bádání v kontextu historických událostí 20. a 21. století. Netradiční podoba publikace přinesla originální přehled historického vývoje a prostřednictvím dobové obrazové dokumentace přiblížila neopakovatelnou atmosféru jednotlivých let života univerzity.

Publikace, zahrnující období let 1919-2004, se v roce 2014 dočkala svého pokračování. Kniha, doplněná o významné události uplynulého desetiletí, vyšla koncem srpna a její obsah se stal nově součástí webových stránek Mendelovy univerzity v Brně.

Výzva

Obracíme se na všechny, kdo jsou ochotni poslat nebo zapůjčit své fotografie a dokumenty k historii MENDELU. S jejich souhlasem budou zveřejněny na univerzitních webových stránkách.

Zájemci nás mohou kontaktovat na e-mail info@mendelu.cz nebo zaslat fotografie přes formulář.

 

1919-1928 1929-1938 1939-1948 1949-1958 1959-1968 1969-1978 1979-1988 1989-1998 1999-2008 2009-2018 2019-2023

 

1919/1920

 • Prvním rektorem zvolen prof. PhDr. František Bubák, řádný profesor soustavné botaniky a fytopatologie.
 • Zřízena samostatná československá státní Vysoká škola zemědělská v Brně (VŠZ), složená ze dvou odborů (fakult), hospodářského a lesnického. Čtyřleté studium zakončeno druhou státní zkouškou, absolventi získali titul inženýr. Základem hospodářského odboru se stala Zemská hospodářská akademie v Táboře, dislokovaná do Brna.
 • VŠZ umístěna v budově Zemského ústavu nevidomýchv Brně-Černých Polích. V levém křídle budovy, postavené podle projektu T. Macharáčka, sídlily ústavy hospodářského odboru VŠZ.
 • Přípravný sbor pro Vysokou školu zemědělskou v Brně při ministerstvu školství provedl výběr profesorů. Byl ustanoven první profesorský sbor, složený z dvanácti profesorů a zvoleni akademičtí funkcionáři.
 • Zápis studentů se konal v říjnu 1919 na České vysoké škole technické v Brně.
 • 18. listopadu 1919 slavnostně zahájeny přednášky pro prvních 186 posluchačů. Otevřeny pouze 1. a 2. ročník hospodářského odboru. Prvním děkanem se stal prof. Ing. Josef Černý.
 • Lesnické oddělení dočasně umístěno při zemědělském odboru České vysoké školy technické v Praze.
 • Založen Spolek posluchačů zemědělského inženýrství na Vysoké škole zemědělské v Brně, který vznikl dislokací Spolku posluchačů Hospodářské akademie v Táboře do Brna v roce 1919.
 • Zřízena ústřední knihovna a čítárna profesorů a docentů. Od května 1922 knihovna otevřena pro posluchače.
 • Od května 1920 otevřena akademická menza českých vysokých škol.
 • Zemědělská jednota v Brně založila Podpůrný fond pro stravování nemajetných posluchačů na VŠZ.
 • Posluchači bydleli ve vojenských barácích v Brně-Králově Poli, někteří přímo v budově školy, další ve studentských kolejích (Kaunicovy, Sušilovy).

 

 

 

1920/1921

 • Rektorem zvolen prof. Dr. Ing. Josef Munzar, řádný profesor produkce rostlinné a zušlechťování rostlin.
 • Slavnostně otevřen lesnický odbor VŠZ po předchozích potížích s jeho dislokací do Brna. Prvním děkanem se stal prof. Ing. Josef Černý.
 • Na obou odborech zahájeno studium ve všech čtyřech studijních ročnících.
 • Úsporná opatření vůči vysokým školám vyvolána nestabilními poválečnými hospodářskými a finančními poměry státu. Omezován rozpočet, ohrožena existence a integrita VŠZ. Protesty školy proti jejímu přemístění na Slovensko.
 • Kritická bytová situace v Brně, kde trvale nebydlel žádný z profesorů VŠZ. Odchod čtyř profesorů do Prahy.
 • Dokončena první etapa budování rektorátu, ústavů, poslucháren a laboratoří hospodářského odboru.
 • Zahájena první etapa budování ústavů lesnického odboru.
 • Pořízeny geologické, entomologické, zoologické a botanické sbírky pro didaktické účely.
 • Zahájeny pravidelné zásilky odborných publikací pro ústřední knihovnu z USA a Kanady.
 • Uskutečněna první habilitace na VŠZ. PhDr. Otakar Vodrážka získal veniae docendi pro obor anatomie dřeva a fyziologie dřevin.
 • Sídlo spolku posluchačů lesního inženýrství přemístěno z Prahy do Brna.
 • Založen Zemědělský sbor posluchačů Vysoké školy zemědělské v Brně jako platforma obou studentských fakultních spolků. Zanikl v roce 1925.
 • Ustaven Spolek asistentů Vysoké školy zemědělské v Brně jako odbočka Spolku asistentů českých vysokých škol brněnských.

 

 

 

1921/1922

 • Rektorem prof. Dr. Ing. Rudolf Haša, řádný profesor zařizování a oceňování lesů, lesní statiky a dendrometrie.
 • Protesty proti útokům na existenci a integritu školy, vyvolané vládními úspornými opatřeními. Rozpočet školy výrazně zkrácen, rozpočtové položky na statky ignorovány.
 • Memorandum VŠZ o zachování a dobudování lesnické fakulty.
 • Neúspěšný boj s ministerstvy o přidělení finančních přebytků získaných z prodeje lihu, cukru a strojených hnojiv pro VŠZ.
 • Zřízeny lektorát tělesné výchovy a tělovýchovná komise na Vysoké škole zemědělské v Brně.
 • Dokončena druhá etapa budování ústavů, stolic, laboratoří, poslucháren a kabinetů honorovaných docentur obou odborů.
 • Při pokusu o restauraci Habsburků v Maďarsku mobilizováno šest asistentů školy a jeden zřízenec.
 • Získány další sbírky (ornitologická, lepidopterologická a mineralogicko-geologická) od soukromníků a přírodovědné sbírky z vojenských ústavů v Hranicích na Moravě.
 • Zřízena Biologická stanice českých vysokých škol v Lednici jako společné výzkumné pracoviště brněnských vysokých škol (Vysoké školy zemědělské v Brně, Vysoké školy zvěrolékařské v Brně a Masarykovy univerzity). Zakladatelem a ředitelem stanice byl profesor VŠZ Emil Bayer.
 • K didaktickým účelům založena plantáž léčivých rostlin.
 • Jednání o převzetí velkostatků v Žabčicích a v Adamově jako demonstračních a pokusných školních statků. Pro zemědělský statek zakoupeny hospodářské stroje.
 • Vzrostl počet posluchačů, zapsáno 500 studentů. VŠZ přijala první transport ruských studentů z Cařihradu a skupinu ukrajinských studentů, internovaných ve vojenském táboře v Josefově.
 • Provizorní legitimační lístky posluchačů nahrazeny vysokoškolskými indexy.
 • Studia ukončili první absolventi. Druhou státní zkoušku složilo 10 zemědělských inženýrů a 21 lesních inženýrů.
 • Zahájena zemědělsko-lesnická extenze jako součást lidových přednášek československých vysokých škol v Brně. Učitelé školy přednášeli veřejnosti na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku.
 • Ustaveny lesnický odbor a zemědělský odbor Spolku učitelů vysokoškolských v Brně.

 

 

 

1922/1923

 • Rektorem prof. MVDr. Josef Taufer, řádný profesor zootechniky.
 • Rektorská přednáška na téma Vznik a význam intersexuálních tvarů při křížení plemen hospodářských zvířat.
 • V lednu 1923 konána první slavnostní inaugurace rektora na VŠZ.
 • Proti pokusům zrušit nebo omezit VŠZ svolán zemědělský sněm do dvorany školy za účasti politických činitelů a zemědělských organizací.
 • Zahájena výstavba druhé budovy školy v Brně-Černých Polích podle návrhu F. Utíkala. Stala se sídlem ústavů lesnického odboru VŠZ, zemských výzkumných ústavů zemědělských a státních výzkumných ústavů lesnických.
 • Pro potřebu lesnického odboru přidělen do správy VŠZ Školní lesní statek v Adamově.
 • Po tříletém úsilí zřízen Státní ústav pro výzkum a zkoušení hospodářských strojů při VŠZ v Brně. Prvním ředitelem byl prof. Ing. Josef Černý.
 • Budována pokusná pole v areálu školy v Brně-Černých Polích.
 • Neúspěšný návrh VŠZ o zřízení zeměměřičské fakulty (třetí fakulty).
 • Na VŠZ zapsán druhý transport cařihradské skupiny ruských studentů, dočasně umístěných v Bulharsku.
 • Pro lesnický odbor získány učební pomůcky prostřednictvím ředitelství Československých státních lesů.
 • Ustavena odbočka Klubu československých zemědělských inženýrů pro Moravu a Slezsko v Brně.

 

 

1923/1924

 • Rektorem znovu zvolen prof. MVDr. Josef Taufer.
 • Neúspěšná jednání o získání žabčického statku byla důvodem rezignace prof. Josefa Taufera na rektorský úřad. V květnu 1924 přijata abdikace, školu řídil prorektor prof. Rudolf Haša.
 • Rozpočet vysokých škol dramaticky snížen. Na programu zákonodárných sborů otázka rušení vysokých škol a fakult, včetně VŠZ.
 • Návštěva prezidenta ČSR prof. T. G. Masaryka na VŠZ v Brně. Prezident přislíbil pomoc a podporu při jejím dalším budování.
 • Kolaudace druhé budovy školy.
 • Výstavba budovy pro fyziologické a biologické pokusy s hospodářskými zvířaty.
 • Na paměť 75. narozenin prezidenta Masaryka zřízenana VŠZ nadace Masarykova základina. Z úroků nadace poskytovány odměny za seminární práce posluchačů a podpory na studijní cesty.
 • Vydáno první číslo neperiodického sborníku vědeckých prací VŠZ Sborník Vysoké školy zemědělské v Brně. Vycházel ve dvou řadách (signatura C - hospodářský odbor, signatura D - lesnický odbor).
 • Zapsáno nejvíce posluchačů v předválečné historii VŠZ. Z celkového počtu 552 studentů pocházelo 278 z ČSR a 274 z ciziny. Nejvíce cizinců bylo z Ruska.
 • Vypracovány první návrhy reformy studia, nerealizovány. Schváleny změny a doplňky zkušebních řádů pro zemědělské a lesnické studium vydaných za Rakousko-Uherska.
 • Prvními doktory technických věd slavnostně prohlášeni inženýři Stanislav Koudela, Václav Sobotka a Jan Podhradský.

 

1924/1925

 • Rektorem školy zvolen prof. Dr. Ing. Ferdinand Müller, řádný profesor inženýrských staveb lesnických.
 • Rektorská přednáška na téma Lesní prostředky dopravní.
 • Veřejný projev profesorského sboru k pověstem o zamýšleném zrušení VŠZ. Podpora měst Břeclav, Hodonín, Olomouc, Prostějov, Přerov, Uherské Hradiště a Znojmo, řady úřadů a institucí.
 • Do správy VŠZ přidělen za nepříznivých finančních a provozních podmínek Školní statek v Žabčicích s poplužním dvorem Oulehlou pro potřeby hospodářského odboru.
 • Z podnětu spisovatele Rudolfa Těsnohlídka postaven na brněnském náměstí Svobody první vánoční strom republiky. Vánoční strom ke sbírce pro opuštěné děti dodán ze Školního lesního statku VŠZ v Adamově.

 

 

1925/1926

 • Rektorem byl zvolen prof. Dr. Ing. Josef Černý, řádný profesor hospodářského strojnictví a encyklopedie technické mechaniky.
 • Slavnostní instalace rektora se nekonala.
 • Dobudována botanická zahrada v areálu VŠZ v Brně-Černých Polích (1920-1926).
 • Z iniciativy profesora Augusta Bayera zahájena výstavba arboreta ve Křtinách na školním lesním statku (1925-1929).
 • Provedena adaptace křtinského zámku pro pobyt profesorů a studentů lesnického odboru.
 • Převzaty sbírky z úsovského muzea na VŠZ.
 • Přestěhování ústavů lesnického odboru do novostavby.
 • PhDr. Štěpán Soudek, asistent zoologického ústavu, prvním stipendistou Rockefellerovy nadace na VŠZ. Jednoroční stipendijní pobyt v USA zaměřen na studium hospodářské a lesnické entomologie a včelařství.
 • Zadlužení statku v Žabčicích kvůli koupi živého a mrtvého inventáře, havarijní stav budov a polností, neúroda, následky povodní z léta 1926.

 

1926/1927

Botanická zahrada, 20. léta
 • Rektorem zvolen prof. JUDr. František Bilovský, řádný profesor pro právo soukromé, právo veřejné, zemědělské zákony a politiku.
 • Rektorská přednáška na téma Význam právního vědomí lidu se zřetelem na poměry venkova.
 • Z podnětu prof. Dr. Ing. Václava Nováka zřízena agrometeorologická stanice 1. řádu ke sledování klimatických poměrů i pro potřeby výuky na Školním statku v Žabčicích.
 • Včelařský spolek v Brně daroval VŠZ včelín. Včelstva s úlem umístěny v arboretu botanické zahrady.
 • Návrh profesorského sboru na pojmenování ulic přilehlých k budovám školy. Názvy Zemědělská ulice a Lesnická ulice schváleny Městskou radou v Brně. Úpravy přechodů, chodníků a prostor před školou.

 

 

1927/1928

 • Rektorem byl zvolen prof. PhDr. Karel Holý, řádný profesor soukromé ekonomiky zemědělské.
 • První slavnostní udělení čestných doktorátů na VŠZ. Čestnými doktory prohlášeni ministr školství PhDr. Milan Hodža, poslanec agrární strany František Staněk a profesor agronomie na Českém vysokém učení technickém v Praze PhDr. Julius Stoklasa.
 • Žabčický statek byl převzat do resortu ministerstva školství. Rozvoj pokusnické činnosti ústavů hospodářského odboru VŠZ a sekcí Moravského zemského výzkumného ústavu zemědělského.
 • Zásluhou profesora Václava Nováka zřízena agrometeorologická stanice 1. řádu v pokusné zahradě školy.
 • Účast VŠZ na výstavě soudobé kultury v Brně.

 

 

1928/1929

 • Rektorem zvolen prof. Ing. Josef Opletal, řádný profesor lesní těžby a lesního průmyslu.
 • Rektorská přednáška na téma Účel, obsah a metody lesnického studia na vysoké škole.
 • Vzpomínkové akce k 10. výročí založení VŠZ v Brně (15.-20. června 1929). Slavnostní shromáždění, extenze, sjezdy absolventů, exkurze na školní statky. Průběh slavnosti vysílán Radiožurnálem.
 • K uctění památky zasloužilých lesníků a přátel lesa otevřen Lesnický Slavín na polesí Olomučany. Na návrh prof. Konšela a za součinnosti prof. Haši estetickou úpravu realizoval prof. Opletal.
 • Součástí jubilejních oslav se stal 1. vědecký lesnický kurz. Založena tradice přednáškových, debatních a vycházkových cyklů lesnické fakulty.
 • V závěru slavností uděleny čestné doktoráty zasloužilým lesníkům. Slavnostně promováni Ing. Bohdan Mokrý, ředitel velkostatku v Písku a Ing. Karel Šrogl, ředitel velkostatku v Račicích.
 • Na paměť desetiletí lesnické fakulty zřízen Moravskoslezskou zájmovou skupinou lesních inženýrů při Spolku inženýrů a architektů v Brně podpůrný fond Základina prof. Ing. Dr. Rudolfa Haše na Vysoké škole zemědělské v Brně. Vypláceny podpory lesním inženýrům na studijní cesty a praxe v zahraničí.
 • Provedena druhá etapa vnitřního zařízení lesnické fakulty.

 

 

    následující

Potřebuji potvrzení o studiu nebo duplikát