K nahlížení jsou v archivech přístupné všechny dokumenty starší třiceti let a všechny zveřejněné archiválie. Nahlížení do archiválií obsahující osobní údaje a citlivé osobní údaje je omezeno zákonem o archivnictví a spisové službě.

Do archiválií uložených v univerzitním archivu lze nahlížet jen na základě žádosti (k podání žádosti prosím použijte email: archiv@mendelu.cz )

Studium archivních dokumentů bude umožněno po vyplnění Badatelského listu a předložení platného občanského průkazu nebo cestovního pasu.

Podrobnosti bádání v archivu upravuje Badatelský řád univerzitního archivu Mendelovy univerzity.

Využívání prostudovaných archivních dokumentů musí být v souladu s platnými zákony (zákon o archivnictví a spisové službě, autorský zákon, zákon o zpracování osobních údajů).

Sovisející dokumenty

Potřebuji potvrzení o studiu nebo duplikát