Úkoly univerzitního archivu

 • Odborný dohled na vedení spisové služby a na předarchivní péči na MENDELU.
 • Výběr archiválií ve skartačním řízení a v mimo skartačním řízení (dary, delimitace). Vyhotovování protokolů o provedeném skartačním řízení a o provedeném výběru archiválií mimo skartační řízení.
 • Vedení evidence archiválií univerzity v celostátní evidenci Národního archivního dědictví ČR (PEvA).
 • Vedení evidence původců archiválií, v PEvA import z INTRPI
 • Odborné zpracování archiválií a sbírek vzniklých z činnosti všech pracovišť univerzity, jejích fakult a ústavů, významných osobností a organizací na ní působících.
 • Nahlížení do archiválií.
 • Vyhledávání archiválií pro potřeby univerzitních pracovišť, na žádost úřadů, právnických a fyzických osob.
 • Pořizování potvrzení, výpisů, opisů, kopií a replik.
 • Vypracování rešerší, zjišťování informací. 
 • Poskytování badatelských služeb.
 • Vědecká a publikační činnost zaměřená na historii univerzity, jejích vědních oborů, života a díla významných osobností.
 • Správa specializované knihovny.
 • Inventura archiválií vyhlášená ministerstvem vnitra.
 • Další odborné archivní úkoly organizované ministerstvem vnitra, Moravským zemským archivem v Brně a zřizovatelem.

Potřebuji potvrzení o studiu nebo duplikát